Barn som forsvinner fra asylmottak kan utnyttes i menneskehandel

av | okt 26, 2017

Nye tall fra Utlendingsdirektoratet viser at perioden januar-april i år forsvant 143 enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak, og de fleste er fortsatt sporløst forsvunnet. EMA-barn er en høyrisikogruppe for menneskehandel. Er det slik at barn forsvinner fordi den økende bruken av midlertidig opphold og manglende barnevernsinstitusjon for 15-18 år gir dårligere beskyttelse og omsorg, som videre fører til forsvinninger og risiko for menneskehandel?

Ansvaret

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) er barn som kommer til Norge alene uten voksne omsorgspersoner. Barnevernet har ansvaret for de enslige mindreårige asylsøkerne under 15 år. Disse bor i omsorgssentre, som er en slags barneverninstitusjon, med den omsorgen og kompetansen dette innebærer. Enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år er det derimot Utlendingsdirektoratet som har ansvaret for. Disse ungdommene bor på asylmottak beregnet for denne gruppen.

Ifølge barneombudets nettsider er det slik at «Når en enslig, mindreårig asylsøker kommer til Norge, blir det ikke laget et vedtak om hvem som skal ha ansvaret for ham eller henne…..Ansvaret blir i stedet fordelt mellom vergen, Utlendingsdirektoratet og barnevernet.» Barn som kommer alene til Norge er sårbare nettopp fordi de er alene, men samtidig kjenner de ikke språket, kulturen eller hvilke forventninger Norge har til dem. Derfor trenger de ekstra beskyttelse og omsorg. Da er det viktig at ansvaret tydeliggjøres, og at ansvaret ligger hos de som har den rette kompetansen. Slik fordelingen nå skjer, etter alder, så virker ansvarsfordelingen vilkårlig og faglig ubegrunnet. EMA-barna skal kjenne seg like verdifulle og beskyttet som etnisk norske barn, og ikke behandles som på lik linje med voksne asylsøkere.

Torhild Bransdal, KrF´s talsperson på asyl og innvandringsfeltet, mener at barn må behandles som barn, uavhengig av hvor de kommer fra. KrF vil derfor at barnevernet skal overta ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere, ikke bare de under 15 år. Dette synet støttes av Barneombudet og FNs barnekomite som mener at « barnevernet burde ha ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere.. at enslige mindreårige asylsøkere som har fylt 15 år ikke får like god oppfølging som de under 15 år.» Man må også tørre å stille spørsmål om særbehandlingen av EMA-barn i alderen 15-18 år bidrar til forsvinninger og risiko for menneskehandel, og om lik behandling uavhengig av alder kunne bidratt til å forebygge dette.

Menneskehandel

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel 3,10 sier: «… Politidirektoratet skal også sikre at innsatsen hvor barn forsvinner fra mottak eller omsorgssenter prioriteres på linje med andre forsvinningssaker…»

Gry Herland, tidligere leder på asylmottak i Hemsedal, forteller til For Freedom Magazine når barn forsvinner skal EMA-mottakene rapportere dette til UDI, barnevernet, fylkesmannen og politiet. Gry Herland opplevde stadig at rapporteringen ikke var for barnas beste, ettersom det ble ikke satt i gang etterforskning og søk etter barna som forsvant. Hun opplevde at rapporteringen kun var av praktiske årsaker, for eksempel for å stoppe overføring av økonomisk støtte til barna.

I supplerende rapport til Norges femte og sjette rapportering til FNs komité for barnets rettigheter 2017 står det at:«Mottakene har ikke ressurser til å følge opp mindreårige som forsvinner, og det er uenighet og uklarhet om hvilke instanser som har ansvaret for å ivareta og følge opp forsvinningene. Økt bruk av midlertidige tillatelser kan medføre at flere mindreårige forsvinner fra mottak.»

Når etnisk norske barn forsvinner tas dette på alvor av alle, både sivilsamfunn og det offentlige med ansvar. Da starter vi leteaksjoner og alle medier rapporterer om det. Det skjer ikke når de forsvunne barna ikke er født i Norge. Skal vi bare akseptere og venne oss til at sårbare enslige mindreårige asylsøkere forsvinner fra norsk omsorg? I tillegg til å være like umodne som norske ungdommer, har EMA-ungdommen i tillegg ofte lavere utdanning, de mangler norskkunnskaper og kjenner ikke kulturen godt nok. De trenger like mye omsorg og beskyttelse som norskfødte barn, men istedenfor jakter Norge på dem for å kaste dem ut av landet. Er det rart de blir sårbare for utnyttelse? At de løper rett i armene på kriminelle bakmenn som tilbyr beskyttelse og omsorg mot at de prostituerer seg, selger narkotika, stjeler eller driver med annen kriminell virksomhet?

Midlertidig oppholdstillatelse

Økningen i midlertidig oppholdstillatelse for EMA-ungdommer har lenge vært kraftig debattert. De fleste som kun får midlertidig opphold kommer fra Afghanistan. Grunnen til at det er økt antall afghanere som må reise tilbake etter fylt 18 år, skyldes at UDI erklærer deler av Afghanistan som trygt. Det er delte meninger om midlertidig oppholdstillatelse er bra eller ikke, men med økt bruk av midlertidig opphold i Norge er en klart bidragende faktor for økt forsvinninger fra asylmottakene. Slik kan også midlertidige oppholdstillatelser bidra til økt risiko for menneskehandel med barn i Norge.

Jeg stiller meg spørsmål til forskjellsbehandling av barn i norsk asylpolitikk, vi ser tydelig mangel på barnevernsinstitusjon for barn mellom 15-18 år. Barn skal behandles som barn. De trenger like mye beskyttelse og omsorg som etnisk norske. Vi må derfor tydeliggjøre ansvaret og beskytte barna mot forsvinninger. Den økende bruken av midlertidig oppholdstillatelse i Norge viser til sterk økning av forsvinninger på asylmottakene. Jeg mener disse to årsakene spiller viktige roller til å forhindre forsvinninger og risiko for menneskehandel i Norge. På papiret skal vi beskytte og prioritere EMA-forsvinninger på lik linje med andre forsvinningssaker, men dette ser ikke ut til å skje i praksis. Istedenfor følges disse barna ikke godt nok opp, noe som gjør dem sårbare for menneskehandel både i og utenfor Norge. Det er et brudd på disse barnas menneskerettighetene at vi ikke rører en eneste finger for å bedre deres situasjon så lenge de har søkt om asyl i Norge.

 

Gi en gave til kampen mot moderne slaveri. For Freedoms Vipps-nummer er 87601.

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout

Pin It on Pinterest

Share This