Gi dem beskyttelse

av | apr 23, 2017

Skrevet av Benedicte Ekman (Leder i For Freedom), Sondre Høysæter (Leder i Hope for Justice), Jeanette Kalmar Frøvik (Leder i Freethem Norge), Filip Rygg (Leder i Tankesmien Skaperkraft), Knut Refsdal (Generalsekretær i Norges Kristne Råd). Opprinnelig publisert i Bergens Tidende 23. april 2017.

Norge og Bergen har et enormt problem med menneskehandel, men ofre for menneskehandel får ikke den beskyttelsen de trenger når de er som mest sårbare – etter å ha snakket med politiet.

Flere norske nyhetsmedier har de siste par årene avdekket de enorme utfordringene Norge har med menneskehandel. Senest denne uken har NRK Brennpunkt belyst hvilket enormt problem Bergen har med organisert kriminalitet, deriblant menneskehandel og tvangsprostitusjon. Samtidig har offentligheten i løpet av vinteren blitt gjort oppmerksom på en utfordring som vi i hjelpeapparatet har vært fortvilet over i mange år; ofre som får saken henlagt av politiet sendes ut av Norge og i mange tilfeller rett tilbake til utnyttelsen i hjemlandet eller landet de oppholdt seg i før de kom til Norge. Dette er fordi de eneste ofrene som har rett på opphold i Norge, er de som vitner i en rettssak mot bakpersonene, og ytterst få menneskehandelsaker ender i en rettssal på grunn av manglende ressurser og fordi sakene, som Brennpunkt har belyst, er svært omfattende og utfordrende å etterforske. Politiet har viljen og kompetansen til å etterforske, men ofrene kvier seg for å snakke på grunn av faren for utsendelse.

Så hva skjer med ofrene når de returneres til hjemlandet og bakpersonene etter å ha fortalt det norske politiet alt de vet om det kriminelle apparatet? Vi vet at mange står i fare for å bli utsatt for vold, trusler og psykisk terror, og for å bli tvunget til å returnere til utnyttelsen. Ofre som sendes ut av landet etter å ha samarbeidet med politiet settes dermed er i ekstrem fare.

NRK Brennpunkts dokumentar Fortell og forsvinn satte våren 2015 søkelys på at ofre for menneskehandel som forteller sin historie til politiet, men som får saken henlagt grunnet manglende bevis, sendes ut av landet. ROSA-prosjektet har gjennom flere år gitt bistand til ofre for menneskehandel i Norge. Leila Langdalen i ROSA uttalte i januar at kvinnene de er i kontakt med synes det er utrygt å anmelde bakpersonene fordi de risikerer å bli sendt ut av landet. NRK fortalte da om gravide «Maria» som hadde gått til politiet for å få hjelp, men som endte med å gå en svært usikker fremtid i møte fordi saken ble henlagt. Hun uttaler til NRK: «Hvis jeg blir sendt tilbake kommer bakmannen til å finne meg og tvinge meg tilbake til prostitusjon, fordi han hevder at jeg skylder ham penger. Det er som om han eier meg.»

De ansatte i ROSA sier de har sett flere hundre kvinner som Maria bli sendt ut av landet, og de vet at mange av dem havner rett tilbake i bakpersonenes hender. Mange ofre for menneskehandel returneres til hjemlandet eller til det landet der de først registrerte sine fingeravtrykk grunnet Dublin-samarbeidet. Dublin-samarbeidet innebærer at hvis asylsøkeren søker om beskyttelse i et annet land, enn det første vedkommende kom til og ble registrert i, skal vedkommende sendes tilbake til dette landet for behandling av søknaden. Dette er en avtale mellom EU-landene, Island, Sveits, Liechtenstein og Norge. Flere av disse landene, og øvrige hjemland ofrene kommer fra som Nigeria, Bulgaria og Albania, har store økonomiske utfordringer, mangler en lovgivning, velfungerende rettsapparat og hjelpetiltak som i tilstrekkelig grad kan beskytte ofrene, de sliter med korrupsjon og manglende likestilling. Kriminelle nettverk vet å utnytte seg av disse forholdene, og sannsynligheten er derfor stor for at ofrene igjen blir tvunget inn i utnyttelsen. Er det rart ofrene vegrer seg for å samarbeide med politiet?

Ifølge Palermoprotokollen, som Norge ratifiserte i 2003, er Norge forpliktet til å forebygge handel med mennesker, særlig med kvinner og barn. I regjeringens egen handlingsplan mot menneskehandel som kom i desember 2016, står det at «Ofre for menneskehandel med behov for beskyttelse har rett til asyl i Norge». Utgjør ikke faren for represalier og det å på nytt bli offer for menneskehandel ved retur til hjemlandet eller Dublin-landet et behov for beskyttelse? Og vil ikke oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel være en god måte å forebygge menneskehandel på? Ved å sikre ofre opphold når de samarbeider med politiet, vil det også øke sannsynligheten for at flere bakpersoner blir etterforsket og dømt, fordi dette vil medføre at flere våger å fortelle politiet det de vet.

I desember 2015 gikk en enstemmig justiskomité gikk inn for at ofre skal få bedre beskyttelse. Det er nå over ett år siden, og ingenting har endret seg. I mellomtiden har flere titalls ofre for menneskehandel blitt sendt rett tilbake til tvang, vold, seksuelt misbruk, fattigdom og psykisk terror.  Det er valgår, og vi ber om at justisministeren og regjeringen umiddelbart endrer asylpraksisen og garanterer opphold for ofre for menneskehandel som samarbeider med politiet i etterforskning, så fremt politiet tillegger offerets historie troverdighet, uavhengig av om saken blir henlagt eller går til retten. Vi ber også velgere som ikke vil akseptere at ofre for menneskehandel sendes tilbake til utnyttelse, vold og psykisk terror gi partiene klar beskjed om at de ønsker en endret asylpolitikk på dette området.

Norge kan ikke tillate at sårbare mennesker, som nordmenn selv har utnyttet, kastes ut av landet fordi de ikke lenger tjener noen hensikt når etterforskningen ikke fører frem. En slik “bruk-og-kast”-håndtering av mennesker kan vi ikke stå inne for! Nå må regjeringen og Stortinget gjennom både sin asylpolitikk og praksis garantere ofre opphold ved samarbeid med politiet, før flere som Maria risikerer å ende opp i den samme grove utnyttelsen som de først tok det modige skrittet å kjempe seg ut fra og fortelle om.

Signer kampanjen for beskyttelse og opphold for ofre for menneskehandel her.

Gi en gave til kampen mot moderne slaveri. For Freedoms Vipps-nummer er 87601.

Pin It on Pinterest

Share This