Prisen på et menneske

av | okt 12, 2017

Næringslivet spiller en nøkkelrolle og er en forutsetning for å skape en bærekraftig utvikling nasjonalt og internasjonalt.

De siste 50 årene har rekordmange mennesker blitt løftet ut av fattigdom. Samtidig øker gapet mellom de aller rikeste og de som lever i bunnløs fattigdom. Fattigdom og befolkningsvekst tvinger stadig flere mennesker inn i sårbare geografiske områder. Antall naturkatastrofer er firedoblet på en generasjon. Vi forventer at dette vil stige dramatisk. De som er minst beskyttet, rammes hardest av klimaendringene.

Aldri har det vært færre væpnede konflikter, men antallet flyktninger fra krig teller titalls millioner. Det er liten tvil om at økte forskjeller mellom fattig og rik, flyktninge- og arbeidsinnvandring og en verden som blir stadig mindre, har økt faren for at mennesker i sårbare situasjoner utnyttes, også her i vårt land. Vi har også sett eksempler på det innen vårt næringsliv, innenfor ulike bransjer.

Fattigdomsproblematikk og menneskehandel er blitt et globalt problem som angår oss alle. Kevin Bales, leder av organisasjonen Free the slaves, sa da han for noen år siden besøkte Bergen: «Aldri har prisen på et menneske vært lavere…».

Globaliseringens utfordringer

Globalisering har ført til økt samhandling, kommunikasjon og kunnskap. Dette har skapt en erkjennelse av at våre store globale utfordringer må løses gjennom internasjonale avtaler og samarbeid. Likevel vil ikke målet om en mer rettferdig verden kunne nås uten at også den enkelte virksomhet bidrar gjennom utøvelse av sitt samfunnsansvar.

Den økte globaliseringen gjør at stadig større deler av vårt lokale næringsliv til daglig opererer i land der menneskerettigheter, demokrati og rettsapparat står svakt og der store deler av befolkningen lever i bunnløs fattigdom. Vårt næringsliv stilles i økende grad overfor utfordringer med korrupsjon, etisk handel, manglende arbeidstakerrettigheter, barnearbeid, og sikkerhets- og terrorfare for ansatte de sender ut i farlig farvann.

Dette stiller den enkelte bedrift overfor en rekke etiske dilemmaer. Da kreves tydelige verdier, regelverk og systemer for oppfølging og kontroll. Ikke minst krever det sterke ledere som går foran.

Gjennom FN-initiativet Global Compact har næringslivet sammen utarbeidet overordnede retningslinjer for å jobbe aktivt og seriøst med samfunnsansvar. Bedrifter som slutter seg til Global Compacts prinsipper, forplikter seg til å drive virksomheten slik at menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon ivaretas på en god måte til beste for mennesker og miljø. Det er gledelig at stadig flere selskaper over hele verden slutter seg til og har dette som krav for sin virksomhet.

Svart arbeid og sosial dumping

Sosial dumping og svart arbeid er noe vi også må bekjempe her hjemme. Vi må innse at svart arbeid ikke handler om utveksling av vennetjenester eller lavere kostnader for egen lommebok. Kjøp av svarte tjenester finansierer et stadig voksende kriminelt nettverk der mennesker blir utnyttet på det groveste. Her har alle et ansvar, hver og en av oss, og næringslivet må gå foran.

Derfor har Bergen Næringsråd, i tett samarbeid med Bygningsgruppen i Bergen, hatt kamp mot svart arbeid høyt på agendaen i mange år. Krav om lærlinger på byggeplasser er et virkemiddel vi har frontet. Vi samarbeider med Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Politiet, og vi følger opp kommuner og fylkeskommune.

Etisk ansvar og omdømme

Alle interessentene i en virksomhet, eiere, ansatte, kunder og samarbeidspartnere, ønsker å vite hva selskapets verdier er. De ønsker å se dem avspeilet i hvordan virksomheten drives. Renommé, omdømme, og i ytterste konsekvens bedriftens livsgrunnlag, står på spill dersom en ikke tar dette på alvor.

Temaet blir også stadig viktigere for å beholde ansatte, bygge opp stolthet og lojalitet og å tiltrekke seg nye medarbeidere. Det er ikke lenger tilstrekkelig å holde seg innenfor regelverket, det er forventinger om at bedriftene setter positive fotavtrykk ut over den forretningsmessige kjernevirksomheten.

Vi ser kort og godt at forventningene til hvor langt en bedrifts ansvar strekker seg, stadig øker. Krav til innsyn og «transparency» i hele verdi- og leverandørkjeden blir stadig sterkere.

Næringslivet spiller en nøkkelrolle

Våre bedrifter er små i global målestokk. Det er selvsagt varierende i hvor stor grad den enkelte virksomhet kan påvirke i de landene de opererer i, men selv små bedrifter kan utgjøre en forskjell i positiv retning. Her er mange muligheter for å søke råd, skaffe seg kunnskap og gå inn i samarbeid med andre.

I Bergen er vi heldige som har Raftostiftelsen i vår midte. Gjennom sitt engasjement og sine prisutdelinger setter de menneskerettigheter på dagsorden. Gjennom dette styrker de også Bergen og Norges profil og renommé.

Viktigst i denne sammenhengen er imidlertid at de deler sin kompetanse og nettverk, gir praktiske råd og formidler kontakter til næringslivet – noe som er spesielt viktig for små og mellomstore bedrifter som ikke alltid har tilstrekkelige ressurser til å manøvrere støtt i sin internasjonale virksomhet.

Veien fremover er rik på dilemmaer, muligheter og utfordringer. Næringslivet spiller en nøkkelrolle og er en forutsetning for å skape en bærekraftig utvikling nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave til kampen mot moderne slaveri. For Freedoms Vipps-nummer er 87601.

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout

Pin It on Pinterest

Share This