Svak regjeringshåndtering av sexkjøpslov

av | apr 6, 2014

Publisert som forkortet innlegg i Aftenposten i 2014.

Mens fagfolk på gaten mener sexkjøpsloven bidrar til færre kunder, preges regjeringens vurderinger av ren liberalistisk skrivebordstenkning.   De positive resultatet av loven tilsier at den bør den opprettholdes.

Regjeringen Solberg skal i den nærmeste fremtid skal ta stilling til sex-kjøpslovens videre eksistens. Det ropes høylytt fra flere hold både for og imot, og oppi det hele har offentligheten glemt at ofre for menneskehandel er den største gruppen prostituerte i Norge i dag. Erfaringen til dem som jobber med denne gruppen har vist at loven har hatt en positiv effekt.

Som et resultat av at vår nye regjering har en friere næringspolitikk, har debatten om sex-kjøpsloven i vinter blusset opp igjen. Både politikere, helsepersonell, sosialarbeidere, menigmann, sex-selger og sex-kjøper lar seg engasjere og provosere. Folk skriver og deler meninger og refleksjoner i aviser, blogger og på sosiale medier. Vi hører om både negative og tilsynelatende positive erfaringer fra livet i prostitusjon, og politikere som ut ifra sine personlige, moralske og ideologiske ståsted er for eller imot lovens rett til eksistens.

Det vi imidlertid hører skremmende lite om, er de erfaringer man har gjort seg i fagmiljøet etter at sex-kjøpsloven ble innført. Med fagmiljøet mener jeg dem som direkte jobber med de prostituerte, som ROSA-hjelpen. De tilbyr bistand og beskyttelse til kvinner som er utsatt for menneskehandel i hele Norge, og jobber tett på kvinner i prostitusjon.  16.1.2014 skrev Mildrid Mikkelsen, leder for ROSA, et innlegg i Aftenposten hvor hun tok til ordet for å bevare sex-kjøpsloven slik den fungerer i dag. Begrunnelsen hun gav er at den etter deres erfaring virker og har resultert i at antall kunder har gått ned. Samtidig påpeker hun at et Norge hvor kvinner og menn ikke skal bli sett på som varer, fordrer endrede holdninger hos menn som kjøper sex. Her har loven etter min mening kanskje sin beste effekt. Hvis vi ved å kriminalisere sex-kjøp kan endre holdninger hos oppvoksende generasjoner, slik at de lærer å verdsette andre mennesker som avgrensede individer med egne behov og ønsker, kan vi endre hvordan samfunnet tilnærmer seg menneskers verdighet og rettigheter. Som et demokratisk samfunn som underlegger seg FNs menneskerettigheter, kan vi ikke tillate at mennesker blir kjøpt og solgt innenfor våre landegrenser. For her kommer vi til kjernen av det som er regjeringens problem. Sex-kjøpsloven har vært et viktig virkemiddel i bekjempelsen av seksualisert menneskehandel.

Som Mikkelsen sier i sitt innlegg: «I 2013 erfarte vi at nigerianske kvinner søkte hjelp hos ROSA fordi de ikke lenger kunne betjene gjelden sin til menneskehandlerne. Årsaken de oppga var at det var færre kunder enn tidligere.»

Som Aftenposten skriver 5. februar 2014, anbefaler også Europaparlamentets kvinne- og likestillingskomitè sine medlemsland å følge Norges eksempel med å kriminalisere sex-kjøp. Dette er fordi de ser at det er det beste virkemiddelet til å bekjempe prostitusjon. Man kan diskutere både fra et moralsk, politisk, ideologisk og religiøst ståsted om prostitusjon i seg selv er greit eller ikke, men realiteten er at de fleste kvinner og barn i prostitusjon i Europa i dag er offer for menneskehandel. Tall fra flere kilder viser at gjennomsnittsalderen for nye ofre for seksualisert menneskehandel bare er 12 år! Det betyr at mange er betraktelig yngre enn 12.

Tilbake til regjeringens problem; den rødgrønne regjeringens kriminalisering av sex-kjøp har vist seg å være effektiv i bekjempelsen av menneskehandel i prostitusjon. Sex-trafficking, og menneskehandel generelt, bryter med paragraf 4 i FNs Menneskerettighetserklæring som sier at «Ingen skal holdes i slaveri eller trelldom; slaveri og slavehandel skal være forbudt i alle former». FN slår fast at menneskehandel er vår tids moderne slaveri. Kan regjeringen ved å avskaffe sex-kjøpsloven, tillate seg selv å ha ansvaret for at sex-trafficking blusser opp igjen i Norge og ofrenes menneskerettigheter som et direkte resultat av dette i økende grad vil bli brutt?

Regjeringen bør heller gripe anledningen til å ta et tydelig standpunkt og ikke gi etter for presset fra liberalistiske krefter som vil avskaffe loven. Regjeringen kan her stake ut en tydelig kurs for hvilken holdning vi i Norge vil ha til hvordan man behandler mennesker og deres rettigheter. Det vil gi håp til de titusenvis, kanskje millioner av mennesker, som akkurat nå fraktes rundt i Europa for å bli solgt for sex. De lengter etter å en dag få sin lovfestede rett til frihet og kontroll over eget liv.

Gi en gave til kampen mot moderne slaveri. For Freedoms Vipps-nummer er 87601.

Pin It on Pinterest

Share This